Myyjän tiedot:
Isopaja Invest Oy
Y-tunnus: 2870086-9
Tuomaalankatu 5 K 1
33580 Tampere
www.playgolf.fi
puh. 0401970123
asiakaspalvelu@playgolf.fi
Tietosuojaseloste
Tämä on Playgolf:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä seloste on
laadittu 4.3.2022.

1. Rekisterinpitäjä
Isopaja Invest Oy
Y-tunnus: 2870086-9
Kemintie 7
37560 Lempäälä
puh. 0401970123
asiakaspalvelu@playgolf.fi
2. Rekisterin nimi
Verkkopalvelun käyttäjärekisteri
3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palvelun tarjoaminen, yhteydenpito asiakkaisiin sekä markkinointi.
4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys / organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja
osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Henkilötietoja säilytetään kunnes asiakas poistaa tiedot, tai ei ole käyttänyt palvelua viiteen vuoteen.
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta esimerkiksi www-lomakkeilla, sosiaalisen median palveluista,
lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista sekä muista tilanteista, joissa asiakas
luovuttaa tietojaan.
6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan
kanssa.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta,
joiden työnkuvaan se kuuluu.
8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen
tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia
niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla
unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen
käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajasssa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Tilastodatan kerääminen TPS-tietokoneohjelman avulla
Asiakkaalla on mahdollisuus kerätä tilastodataa omista lyönneistään Trackmanin TPS-tietokoneohjelmaa käyttämällä. Jotta

asiakas voi kerätä tilastodataa, tulee hänen luoda oma profiili TPS-tietokoneohjelmaan. Luomalla oman profiilin TPS-
tietokoneohjelmaan, asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että myös muut muut TPS-tietokoneohjelmaa samassa tilassa käyttävät

asiakkaat näkevät hänen profiilinsa ja siihen tallennetut tiedot (nimi & sähköposti). Asiakas voi käyttää harjoitteluun
Playgolfin luomaa profiilia, jolloin lyöntien tilastodata ei tallennu henkilökohtaisesti. Oman profiilin luominen ja sen
käyttäminen on vapaaehtoista. Jos asiakas on luonut oman profiilin ja haluaa sen poistettavan, hän voi olla yhteydessä
rekisterin ylläpitäjään, joka poistaa profiilin ja kaikki tiedot TPS-tietokoneohjelmasta
Palveluehdot

Playgolf -verkkosivusto on Playgolfin tuottama verkkopalvelu, jonka kautta vuokrataan Playgolfin (Isopaja Invest Oy:n) tilassa
olevan golfsimulaattorin käyttöä.
Sopijapuolet – Sopimuksen osapuolina ovat tilan varannut asiakas sekä Playgolf (Isopaja Invest Oy). Sopimus muodostuu, kun
henkilö tai yritys (asiakas) varaa tilan käyttöönsä.
Asiakkaan oikeudet – Asiakkaalla on oikeus tilan ja laitteiden käyttöön vuokraamanaan aikana. Asiakkaalla on oikeus tuoda
tilaan myös omia harjoitteluun liittyviä puhtaita välineitä. Asiakkaalla on oikeus päästää tilaan muita henkilöitä
vuokraamanaan ajankohtana, kuitenkin vain ollessaan itse paikalla. Asiakkaalla on oikeus kuvata tiloissa ja julkaista
materiaalia ilman erillistä lupaa palveluntarjoajalta. Tilassa olevista juomakaapeista ja välipala-automaateista voi ostaa tuotteita
vapaasti esillä olevien maksuehtojen mukaisesti.
Palveluntarjoajan oikeudet – Palveluntarjoajalla on oikeus valvoa tilaa ja sen käyttöä kameroilla. Palveluntarjoajalla on oikeus
käyttää kameravalvonnalla saatua tietoa laadunvalvonnassa, omassa tuotekehityksessä, mahdollisissa vahinko/vahingonteko-,
varkaus, tunniste ja/tai kaikissa muissa tarvittavissa tilanteissa. Videotallenteita ja niistä saatua tietoa voidaan esittää/käyttää
tarvittaessa myös oikeudellisissa prosesseissa kaikissa eri asteissa. Palveluntarjoajalla on oikeus perua varattu aika teknisistä tai
muista ongelmista johtuen milloin tahansa. Palveluntarjoajalla on oikeus perua varattu aika myös muista syistä, kun se tehdään
ennen varauksen alkamisajankohtaa. Palveluntarjoajalla on oikeus olla tilassa läsnä myös varausten aikana. Palveluntarjoajalla
on oikeus velvoittaa asiakasta ylimenevästä ajasta.
Asiakkaan velvollisuudet – Asiakkaan velvollisuus on jättää tila aina siistiin kuntoon sekä omat jäljet tulee siivota. Mikäli
tilassa esiintyy puutteita tai sotkua, asiasta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian palveluntarjoajalle. Mikäli tilan kalusteille,
laitteille tai irtaimistolle koituu vahinkoja, niistä tulee ilmoittaa välittömästi palveluntarjoajalle.
Palveluntarjoajan velvollisuudet – Palveluntarjoajan velvollisuus on huolehtia tilojen yleisestä siisteydestä. Palveluntarjoajan
tulee huolehtia, että laitteet ja kalusto ovat toimivassa kunnossa. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa asiakkaalle, mikäli hänen
aikansa joudutaan perumaan tai siirtämään.
Korvausvelvollisuus – Asiakas on aina korvausvelvollinen omista ja muiden tilaan päästämiensä henkilöiden aiheuttamista
välittömistä ja/tai välillisistä vahingoista / varkauksista. Asiakas on korvausvelvollinen kaikista siivous- ja muista kuluista,
mikäli tilaa ei ole jätetty siistiin kuntoon.
Palveluntarjoaja on korvausvelvollinen (varausmaksun palautus), mikäli laitteet eivät toimi ja niitä ei saada korjattua 30 min
kuluessa vuokrauksen alkamisesta. Palveluntarjoaja on korvausvelvollinen (varausmaksun palautus), mikäli asiakkaan aika
joudutaan palveluntarjoajan toimesta peruuttamaan. Palveluntarjoaja on korvausvelvollinen (varausmaksun palautus), jos tila ei
ole käytettävissä tai pääsy sinne on estynyt.
Tilassa golffaaminen tapahtuu aina asiakkaan omalla vastuulla. Asiakkaan tulee huomioida, että toimitila on pääsääntöisesti
miehittämätön. Playgolf (Isopaja Invest Oy) ei vastaa missään tilanteessa henkilövahingoista ja/tai aineellisista vahingoista,
jotka aiheutuvat asiakkaalle tai tämän omaisuudelle. Asiakas vastaa itse vakuutuksistaan.
Pidätämme oikeuden muutoksiin palveluehdoissa.